Kết quả tìm kiếm
Người nộp : SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Mã Biên nhận : 000.00.01.H34-200916-0007
Ngày nộp: 16/09/2020
Ngày hẹn trả: 23/09/2020
Nộp tại: Văn phòng UBND
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả