Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỖ QUỐC HỘI
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210707-0001
Ngày nộp: 07/07/2021
Ngày hẹn trả: 31/08/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong