Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI
Mã Biên nhận : 000.00.11.H34-200915-0003
Ngày nộp: 15/09/2020
Ngày hẹn trả: 24/09/2020
Nộp tại: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả