Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ HẢI TRUNG
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-200914-0011
Ngày nộp: 14/09/2020
Ngày hẹn trả: 21/09/2020
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong