Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỖ HỮU PHƯỚC
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210706-0003
Ngày nộp: 06/07/2021
Ngày hẹn trả: 27/07/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong