Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PLĐTBXH ĐĂK HÀ GỬI BƯU ĐIỆN
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-200914-0003
Ngày nộp: 14/09/2020
Ngày hẹn trả: 05/10/2020
Nộp tại: Sở Lao động, Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả