Kết quả tìm kiếm
Người nộp : SƯ ĐOÀN 10 TIỂU ĐOÀN 24
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210706-0004
Ngày nộp: 06/07/2021
Ngày hẹn trả: 17/08/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả