Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐOÀN VĂN HÀ
Mã Biên nhận : 000.00.11.H34-200914-0001
Ngày nộp: 14/09/2020
Ngày hẹn trả: 23/09/2020
Nộp tại: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả