Kết quả tìm kiếm
Người nộp : A BLECH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200911-0048
Ngày nộp: 11/09/2020
Ngày hẹn trả: 18/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả