Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HUY HOÀN
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210706-0002
Ngày nộp: 06/07/2021
Ngày hẹn trả: 03/08/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả