Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200911-0007
Ngày nộp: 11/09/2020
Ngày hẹn trả: 16/09/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả