Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HỒ VĂN LUẬN - TRẦN THỤY DIỆU THÚY
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200910-0047
Ngày nộp: 10/09/2020
Ngày hẹn trả: 17/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả