Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN DUY VINH
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210706-0001
Ngày nộp: 06/07/2021
Ngày hẹn trả: 09/07/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong