Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VIẾT TƯỢNG
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-200910-0009
Ngày nộp: 10/09/2020
Ngày hẹn trả: 17/09/2020
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong