Kết quả tìm kiếm
Người nộp : THÁI TÂY ĐÔ
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200910-0001
Ngày nộp: 10/09/2020
Ngày hẹn trả: 15/09/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả