Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI QUANG ĐẠO
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200909-0040
Ngày nộp: 09/09/2020
Ngày hẹn trả: 08/12/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong