Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI THỊ SƯƠNG, MAI THỊ HỒNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200909-0020
Ngày nộp: 09/09/2020
Ngày hẹn trả: 02/10/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả