Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÔ VĂN TUÂN
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210705-0002
Ngày nộp: 05/07/2021
Ngày hẹn trả: 26/07/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong