Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HOÀNG THANH THÚY
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200908-0003
Ngày nộp: 08/09/2020
Ngày hẹn trả: 11/09/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả