Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ ĐỨC LONG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200908-0032
Ngày nộp: 08/09/2020
Ngày hẹn trả: 01/10/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả