Kết quả tìm kiếm
Người nộp : QUẦY THUỐC HẢI YẾN
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210705-0001
Ngày nộp: 05/07/2021
Ngày hẹn trả: 02/08/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả