Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆT
Mã Biên nhận : 000.00.15.H34-200908-0001
Ngày nộp: 08/09/2020
Ngày hẹn trả: 29/09/2020
Nộp tại: Sở Thông tin và Truyền thông
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả