Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHÒNG LAO ĐỘNG TBXH HUYỆN ĐĂK HÀ ( GỬI BƯU ĐIỆN)
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210705-0036
Ngày nộp: 05/07/2021
Ngày hẹn trả: 26/07/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả