Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ THỊ CHÂU TRINH
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200907-0010
Ngày nộp: 07/09/2020
Ngày hẹn trả: 10/09/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả