Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÔ VĂN HOÀNG, NGÔ VĂN MAU, NGÔ THỊ THANH THỦY
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200907-0070
Ngày nộp: 07/09/2020
Ngày hẹn trả: 14/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả