Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN THANH ĐƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200907-0007
Ngày nộp: 07/09/2020
Ngày hẹn trả: 10/09/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong