Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ THỊ HẢI
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-200907-0002
Ngày nộp: 07/09/2020
Ngày hẹn trả: 19/10/2020
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả