Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN THOA
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210705-0002
Ngày nộp: 05/07/2021
Ngày hẹn trả: 17/09/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong