Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ THÚY TRINH- LÊ MINH NHỰT
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200907-0025
Ngày nộp: 07/09/2020
Ngày hẹn trả: 14/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả