Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ĐỨC THỌ
Mã Biên nhận : 000.00.15.H34-200904-0001
Ngày nộp: 04/09/2020
Ngày hẹn trả: 18/09/2020
Nộp tại: Sở Thông tin và Truyền thông
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả