Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG VĂN THỦY
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200904-0002
Ngày nộp: 04/09/2020
Ngày hẹn trả: 09/09/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong