Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HOÀNG ĐỐNG ĐA
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-200904-0001
Ngày nộp: 04/09/2020
Ngày hẹn trả: 02/10/2020
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả