Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-200904-0004
Ngày nộp: 04/09/2020
Ngày hẹn trả: 09/10/2020
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả