Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐINH HỮU SƠN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200903-0003
Ngày nộp: 03/09/2020
Ngày hẹn trả: 02/04/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong