Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ TRỌNG QUẢNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200903-0051
Ngày nộp: 03/09/2020
Ngày hẹn trả: 10/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả