Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỖ VĂN PHƯỚC
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-200903-0003
Ngày nộp: 03/09/2020
Ngày hẹn trả: 17/09/2020
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả