Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG THỊ GIANG
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210702-0002
Ngày nộp: 02/07/2021
Ngày hẹn trả: 23/07/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả