Kết quả tìm kiếm
Người nộp : A BRAO LINH ĐA
Mã Biên nhận : 000.00.01.H34-200901-0005
Ngày nộp: 01/09/2020
Ngày hẹn trả: 11/09/2020
Nộp tại: Văn phòng UBND
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả