Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200901-0052
Ngày nộp: 01/09/2020
Ngày hẹn trả: 15/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả