Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210702-0004
Ngày nộp: 02/07/2021
Ngày hẹn trả: 13/08/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả