Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CHU THỊ MAI
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210702-0003
Ngày nộp: 02/07/2021
Ngày hẹn trả: 13/08/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả