Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN KHOA ĐĂNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200901-0003
Ngày nộp: 01/09/2020
Ngày hẹn trả: 07/09/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả