Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÂN BÁ THIỆP
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-200901-0005
Ngày nộp: 01/09/2020
Ngày hẹn trả: 23/10/2020
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả