Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ THỊ BÍCH HUYỀN
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-200901-0003
Ngày nộp: 01/09/2020
Ngày hẹn trả: 28/09/2020
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả