Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐÀO BÁ ĐÔNG
Mã Biên nhận : 000.00.15.H34-200901-0001
Ngày nộp: 01/09/2020
Ngày hẹn trả: 23/09/2020
Nộp tại: Sở Thông tin và Truyền thông
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả