Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN CHUNG
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-200831-0003
Ngày nộp: 31/08/2020
Ngày hẹn trả: 25/09/2020
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả