Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐINH THỊ HƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200831-0005
Ngày nộp: 31/08/2020
Ngày hẹn trả: 04/09/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả