Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN TIẾN
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-200831-0004
Ngày nộp: 31/08/2020
Ngày hẹn trả: 22/09/2020
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả