Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN NHƠN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200831-0008
Ngày nộp: 31/08/2020
Ngày hẹn trả: 18/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả