Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN MINH TUẤN
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-200831-0011
Ngày nộp: 31/08/2020
Ngày hẹn trả: 04/09/2020
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong